0

Geen producten geselecteerd.

winkelwagen (0)

Algemene Voorwaarderen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
www.divamaison.nl

Diva Maison is een handelsnaam/ merknaam van Selecte Design.

Bedrijfsnaam: Selecte Design
Telefoonnummer 015 2132991
E-mailadres: sales@divamaison.nl
KvK-nummer: 27177927
BTW-identificatienummer: NL002391562B24


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via het website en webwinkel.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden gezien, gelezen en eventueel opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 


Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afbeeldingen op de website en in de webwinkel zijn uitsluitend bedoeld om een algemene indruk van het product te presenteren aan de klant. Kleuren kunnen afwijken. Elke web brouwser geeft en andere en unieke kleurbeleving. Om deze redenen bieden wij aan een service om gratis stofstalen van veel stoffen op te sturen aan de klant vóór zijn aankoop.

2. Het aanbod (de webwinkel) bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, duidelijk vermeld bij elke artikel.

De volgende informatie zal beschikbaar zijn op de informatie pagina van de webwinkel, toegankelijk voor elke bezoeker:

· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
· de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
· de consument te raadplegen is;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Afwijking

Als een klant eerst één gordijn heeft besteld  en daarna weer hetzelfde artikel wilt bestellen, kunnen wij niet garanderen dat het een exacte kleurmatch of stofmatch zal zijn tussen de eerste en de tweede bestelling.

De reden hiervan is dat wij een groot aantal producten van verschillende batches hebben. Om te verzekeren dat u alle gordijnen ontvangt van precies dezelfde kleur en textuur is het belangrijk om deze in één keer te
bestellen. Dan zorgen wij ervoor dat gordijnen van dezelfde batch worden geleverd.

Het is altijd mogelijk dat er een verschil is tussen de kleur in de foto's in de product omschrijving in onze webwinkel en de actuele gordijnen. Elk toestel en browser geeft een unieke en andere kleurbeleving, om deze reden sturen wij gratis
stofstalen per post in sommige gevallen, uiteraard op aanvraag.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Aankoopbon
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. Duidelijk instructies betreft retourprocedure.
d. Een geldig retouradres. 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen in originele staat worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet gebruikt, beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen zijn. Dit termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Er is geen restitutie, ruil of annulering mogelijk op bestellingen van producten op maat, die zijn gemaakt volgens afmetingen en/of andere specificaties aangegeven door de klant.

Retourbeleid:

De klant vindt in een door ons geleverde bestelling:
1) Document: geprinte bon.
2) Document: Retour formulier.
3) Document: Retour regels duidelijk vermeld (in het retourformulier).

Een bestelling kan, binnen 14 dagen* na de ontvangstdatum retour terug worden verzonden samen met de factuur die u bijgeleverd heeft gekregen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen in originele staat worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen zijn.   Het orderbedrag zal worden teruggestort, mits de retourhandeling eerst aan Diva Maison is aangemeld per e-mail. (contact formulier of sales@divamaison.nl) en voldoet aan de ondergenoemde voorwaarden en procedure.

De ondernemer (Diva Maison) zal de retourhandeling bevestigen, waarna u de artikelen na akkoord kunt retour zenden binnen 14 dagen. Kosten van retourzending zijn voor de klant.
Het retourformulier van Diva Maison is ook in de webwinkel digitaal beschikbaar.
Het is niet mogelijk om retour bestellingen in persoon af te geven.


Beleid Beschadigd/vuil/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
• Artikelen die gebroken/beschadigd zijn.

• Artikelen die gebruikt zijn geweest.

• Artikelen die gewijzigd zijn.

• Artikelen die vies/vuil zijn geworden.

• Artikelen geretourneerd waarin  een vieze geur is geconstateerd.

• Als de originele verpakking niet meer (volledig) aanwezig is.

• Artikelen niet goed verpakt retour zijn verzonden.

• Artikelen niet binnen de gegeven tijdstip (14 dagen) zijn ontvangen.

In zulke gevallen (slijtage of schade geconstateerd) is Diva Maison gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

In zulke gevallen (verpakkingschade, niet complete verpakking ) is Diva Maison gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

Bestellingen die retour worden verzonden na verloop van de 14 dagen bedenktijd worden niet vergoed.

Bestellingen die retour worden verzonden naar een andere adres worden niet vergoed.
.
Retour zendingen of pakketten van onbekende afkomst worden niet geaccepteerd door ons. We weigeren alle pakketten waarop er geen melding van de afzender is, en welke geen volledige ingevuld en zichtbaar
retourstrook toonen.

Bestellingen die retour worden verzonden zonder aanmelding en zonder het inleveren van een volledige ingevulde retourformulier + een kopie van de factuur in de retourzending + volledige ingevulde retourstrook 
op de retourzending worden niet vergoed. 

Diva Maison is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor (door de klant) retour verzonden pakketten.
Ophalen van retourzendingen van DHL, Kiala, DPD of andere afhaalpunten is niet mogelijk.
Diva Maison kan/zal geen artikelen vergoeden die wij niet ontvangen.


Hieronder kunt u het retourformulier direct downloaden.

Bij elke retourzending is er een volledige ingevulde retourformulier verplicht. In het retourformulier is er ook een retourstrook. Deze retourstrook (volledige ingevuld) moet gelijmd/geplakt worden in een duidelijk zichbare plek
op de doos van de retourzending. Elk zending/pakket zonder deze volledig ingevulde retourstrook daarop wordt geweigerd door ons.

Retour Formulier

Terugstorting:

Alle terugstortingen worden door de ondernemer binnen 14 dagen verwerkt, per overmaking. 
De klant dient zijn volledige IBAN bankrekeningnummer te verstreken, samen met de naam van de bankrekeninghouder.Als er geen volledige IBAN bankrekening nummer en naam is ontvangen, kan de ondernemer geen overmaking/terugstorting verrichten.

Als de klant heeft zijn factuur via Paypal betaald, is het mogelijk dat het restitutie bedrag wordt teruggestort door de ondernemer in de Paypal rekening van de klant. In dit geval is het mogelijk dat er transactiekosten worden in rekening gebracht door Paypal. De ondernemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de transactiekosten van Paypal

 

Ruilen:

Een bestelling kan worden éénmalig geruild voor een andere artikel in ons assortiment,

(1) Als er binnen 14 dagen na de ontvangstdatum contact is gemaakt met Gordijnreus via contact formulier of via e-mail, met verzoek om een ruil te regelen.

(2) Mits het gewenste artikel op voorraad is

(3) Mits de ruilhandeling in overleg is met Gordijnreus, en vooruit bevestigd is per e-mail. Kosten van verzending naar ons zijn voor de klant. Kosten verzending
naar de klant zijn ook voor de klant.

(4) Beleid Beschadigd/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
* Zie boven aub. Deze voorwaarden zijn ook toepasbaar voor het ruilen van een artikel.
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepinsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; (voorbeeld - gordijnen op maat gemaakt voor de klant.)
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een product te retourneren/ruilen:
• bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
• bij normale slijtage;
• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

4. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - Prijzen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van bezorging is het risico en verantwoordelijkheid van beschadiging en/of vermissing van producten bij de consument.Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Artikel 14 - Aanvullende Details Over Werkwijze en Voorwaarden

Alle aanvullende details over het werkwijze, over het verschil in voorwaarden van toepassing op kant-en-klare producten en op-maat-gemaakt producten zijn hier te

vinden:

https://www.divamaison.nl/info-voorwaarden

 

Artikel 15 - Akkoord Gaan Met Deze Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen en af te afronden, via webwinkel of per email, gaat de klant akkoord met de  algemene voorwaarden van Diva Maison.


Artikel 16 – Auteursrechten (Copyright)

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website www.divamaison.nl (teksten, afbeeldingen, foto's, video’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

Artikel 17 – Verantwoording/aansprakelijkheid

Diva Maison heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Diva Maison is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.